โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร >> เชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพ | Expert in Healthcare service
 
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
   
   
 
 
 
   

คำแนะนำผู้ป่วย

  แนะนำผู้ป่วยก่อนเข้าตรวจ
สิทธิค่ารักษาพยาบาล

 นัดตรวจ online คลินิกประกันสังคม

  นัดตรวจออนไลน์คลินิกประกันสังคม

นัดหมายกับศูนย์ BFC

  นัดหมายล่วงหน้า ศูนย์ BFC
           
 
 
       
    รายชื่อแพทย  

 

   
    คู่มือบุคลากร
  โรงพยาบาล  รายงานผล
    ข่าวสารงานวิจัย
    โรคอุบัติใหม่
  
       
 
   LINK: ที่เกี่ยวข้อง
    กรุงเทพมหานคร
    สำนักการแพทย
    รพ.ตากสิน
    รพ.กลาง
    ร.พ.สิรินธร
    ร.พ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ
    ร.พ.ราชพิพัฒน
    ร.พ.ลาดกระบัง กทม.
    ร.พ.ผู้สูงอายุฯ
 
     
โรงพยาบาล
       
 
ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง
 
ศูนย์นมแม่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ
 
       
 
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
ศูนย์การแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย
 
คลินิกเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 
       
   

 

 

 

 

 

 • โรงพยาบาล
 • โรงพยาบาล
 • โรงพยาบาล
 • โรงพยาบาล
 • โรงพยาบาล

 

 
 

 

 
 
 
 
         
  โรงพยาบาลเปิดให้บริการแล้ว การแพทย์ทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กาย ใจ จิต วิญญาณ ณ ศูนย์การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แผนไทย  
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
       
   

 

 

 

 
 • เมษายน
 • พฤษภาคม
 • มิถุนายน
 • กรกฎาคม
 • สิงหาคม
 • กันยายน
 • ตุลาคม
 • พฤศจิกายน
 • ธันวาคม
วันที่
เวลา
ชื่อกิจกรรม
ห้องประชุม
ผู้จัดกิจกรรม
20
10.00-14.00 น.
ประชุมยอดค้างชำระผู้ป่วยนอก สำนักงานผู้บริหาร ชั้น 9  
20
08.30-09.45 น.
ฝ่ายการพยาบาลสัมภาษณ์ผู้บริหาร สำนักงานผู้บริหาร ชั้น 9  
23
09.00-12.00 น.
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ครั้งที่ 4/2561 สำนักงานผู้บริหาร ชั้น 9  
24
13.30-16.00 น.
ประชุมคณะกรรมการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สำนักงานผู้บริหาร ชั้น 9  
25
13.00-16.00 น.
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุมัติพนักงานประกันสังคมและบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สำนักงานผู้บริหาร ชั้น 9  
26
13.00-16.00 น.
HA สัญจร ห้อง 2 ชั้น 10  
27
08.00-16.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 6 ห้องประชุม ชั้น 23  
30
08.00-16.000 น.
ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ปี 4 ห้องประชุม ชั้น 23  
         
         
         
วันที่
เวลา
ชื่อกิจกรรม
ห้องประชุม
ผู้จัดกิจกรรม
1
09.00-14.00 น.
การลงตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินระบบการจัดการความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error) ห้อง 2 ชั้น 10  
1
13.00-16.00 น.
การจัดการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 สำนักการแพทย์ สำนักงานผู้บริหาร ชั้น 9  
2
08.00-16.00 น.
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ห้องประชุม ชั้น 23  
3
08.00-16.00 น.
อบรมพยาบาลพี่เลี้ยงสำหรับพยาบาลยุค Gen Y ห้องประชุม ชั้น 23  
4
08.00-16.00 น.
อบรมพยาบาลพี่เลี้ยงสำหรับพยาบาลยุค Gen Y ห้องประชุม ชั้น 23  
6
08.00-17.00 น.
ประชุมไบโอไซคิกส์ ห้อง 1 ชั้น 10  
6
08.00-17.00 น.
ประชุมไบโอไซคิกส์ ห้อง 2 ชั้น 10  
7
07.00-16.00 น.
โครงการมหกรรมคุณภาพ ห้อง 1 ชั้นอ 10  
9
07.00-16.00 น.
โครงการมหกรรมคุณภาพ ห้อง 1 ชั้น 10  
9
12.00-16.00 น.
โครงการเสวนานมแม่และการเลี้ยงดูเด็ก ครั้งที่ 1 ปี 2561 ห้อง 2 ชั้น 10  
16
08.00-16.00 น.
โครงการฝึกอบรมครอบครัวสมานฉันท์ในชุมชน ห้องประชุม ชั้น 23  
17
08.00-16.00 น.
สัมมนาวิชาการด้านผ่าตัดผ่านกล้องประจำปี 2561 (BMIS 2018) ห้องประชุม ชั้น 23  
30
07.30-16.00 น.
โครงการการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน ห้องประชุม ชั้น 23  
31
07.30-16.00 น.
โครงการการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน ห้องประชุม ชั้น 23  
         
วันที่
เวลา
ชื่อกิจกรรม
ห้องประชุม
ผู้จัดกิจกรรม
1
08.00-16.00 น.
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ห้องประชุม ชั้น 23  
4
09.00-16.00 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ห้อง 2 ชั้น 10  
5
12.00-16.00 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ห้องประชุม ชั้น 23  
6
12.00-16.00 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ห้องประชุม ชั้น 23  
7
12.00-16.00 น.
HA ห้อง 2 ชั้น 10  
7
08.00-16.00 น.
โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด (การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 1) ห้องประชุม ชั้น 23  
7
ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน
ห้อง 1 ชั้น 10
 
8
08.00-16.00 น.
โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด (การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2) ห้องประชุม ชั้น 23  
12
12.00-16.00 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ห้องประชุม ชั้น 23  
13
12.00-16.00 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ห้องประชุม ชั้น 23  
14
13.00-16.00 น.
ประชุมพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลประจำหอผู้ป่วย/หน่วยงาน
ห้อง 1 ชั้น 10
 
15
08.00-16.00 น.
โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด (การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเด็ก รุ่นที่ 1) ห้องประชุม ชั้น 23  
21
13.00-16.00 น.
พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ถูกกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี ห้อง 2 ชั้น 10  
21
07.00-16.00 น.
การอบรม เรื่อง Pitgalls in Monitoring ประจำปี 2561 ห้องประชุม ชั้น 23  
29
08.00-16.00 น.
โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด (การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเด็ก รุ่นที่ 2) ห้องประชุม ชั้น 23  
         
         
         
         
         
วันที่
เวลา
ชื่อกิจกรรม
ห้องประชุม
ผู้จัดกิจกรรม
4
08.00-16.00 น.
ประชุมคณะทำงานการซ้อมแผนสาธารณภัยกลุ่มชน กรุงเทพมหานคร ห้องประชุม ชั้น 23  
5
08.00-16.00 น.
อบรมการบริหารความขัดแย้งกับการจัดการข้อร้องเรียน ห้องประชุม ชั้น 23  
6
08.00-16.00 น.
อบรมการบริหารความขัดแย้งกับการจัดการข้อร้องเรียน ห้องประชุม ชั้น 23  
6
08.00-17.00 น.
สอบนักศึกษาแพทย์ ปี 4 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ห้อง 2 ชั้น 10  
7
08.00-17.00 น.
สอบนักศึกษาแพทย์ ปี 4 OSCE อายุรกรรม + ศัลยกรรม ห้อง 2 ชั้น 10  
10
08.00-16.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 ห้อง 2 ชั้น 10  
11
08.00-16.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 ห้อง 2 ชั้น 10  
12
08.00-16.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 ห้อง 2 ชั้น 10  
13
08.00-16.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 ห้อง 2 ชั้น 10  
16
08.00-16.00 น.
ประชุมคณะทำงานการซ้อมแผนสาธารณภัยกลุ่มชน กรุงเทพมหานคร ห้องประชุม ชั้น 23  
17
08.00-16.00 น.
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ห้องประชุม ชั้น 23  
18
08.00-16.00 น.
โครงการการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ห้องประชุม ชั้น 23  
19
08.00-16.00 น.
โครงการการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ห้องประชุม ชั้น 23  
20
13.00-16.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 ห้อง 2 ชั้น 10  
23
08.00-16.00 น.
ประชุมคณะทำงานการซ้อมแผนสาธารณภัยกลุ่มชน กรุงเทพมหานคร ห้องประชุม ชั้น 23  
24
08.00-16.00 น.
กิจกรรมเสริมทักษะทางการพยาบาลแก่บุคลากรใหม่ทางการพยาบาล ห้องประชุม ชั้น 23  
31
08.00-16.00 น.
โครงการการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกการดูแลตนเองและครอบครัว ห้องประชุม ชั้น 23  
         
         
         
วันที่
เวลา
ชื่อกิจกรรม
ห้องประชุม
ผู้จัดกิจกรรม
1
08.00-16.00 น.
โครงการการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกการดูแลตนเองและครอบครัว ห้องประชุม ชั้น 23  
2
08.00-16.00 น.
โครงการการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกการดูแลตนเองและครอบครัว ห้องประชุม ชั้น 23  
3
13.00-16.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 ห้อง 2 ชั้น 10  
8
08.00-16.00 น.
โครงการการประชุงเชิงปฏิบัติการด้านเภสัชกรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 ห้องประชุม ชั้น 23  
9
08.00-16.00 น.
โครงการการประชุงเชิงปฏิบัติการด้านเภสัชกรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 ห้องประชุม ชั้น 23  
10
17.00-21.00 น.
กิจกรรมต้อนรับพยาบาลใหม่ ห้องประชุม ชั้น 23  
14
13.00-16.00 น.
ประชุมพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลประจำหอผู้ป่วย/หน่วยงาน ห้อง 1 ชั้น 10  
15
12.00-16.00 น.
โครงการเสวนานมแม่และการเลี้ยงดูเด็ก ครั้งที่ 2 ปี 2561 ห้อง 2 ชั้น 10  
17
13.00-16.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 ภาควิชากุมาร ห้อง 2 ชั้น 10  
23
08.00-16.00 น.
อบรมการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ห้องประชุม ชั้น 23  
23
08.00-16.00 น.
การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ ห้อง 2 ชั้น 10  
24
13.00-16.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 ภาควิชากุมาร ห้อง 2 ชั้น 10  
27
08.00-12.00 น.
ประชุมวิชาการ ภาควิชากุมาร ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาแพทย์ ห้อง 2 ชั้น 10  
31
13.00-16.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 ภาควิชากุมาร ห้อง 1 ชั้น 10  
31
08.00-16.00 น.
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ทางการพยาบาล ห้อง 2 ชั้น 10  
         
         
         
         
         
         
         
วันที่
เวลา
ชื่อกิจกรรม
ห้องประชุม
ผู้จัดกิจกรรม
6
08.00-16.00 น.
นักศึกษาแพทย์ ปี 4 สอบภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ห้องประชุม ชั้น 23  
7
08.00-17.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 4 ภาควิชากุมาร ห้อง 1 ชั้น 10  
7
08.00-17.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 4 ภาควิชากุมาร ห้อง 2 ชั้น 10  
13
07.00-17.00 น.
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 ห้องประชุม ชั้น 23  
14
07.00-17.00 น.
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 ห้องประชุม ชั้น 23  
         
         
         
         
         
         
วันที่
เวลา
ชื่อกิจกรรม
ห้องประชุม
ผู้จัดกิจกรรม
9
13.00-16.00 น.
ประชุมพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลประจำหอผู้ป่วย/หน่วยงาน ห้อง 1 ชั้น 10  
17
08.00-17.00 น.
นักศึกษาแพทย์ ปี 6 สอบลงกอง ห้องประชุม ชั้น 23  
18
08.00-17.00 น.
นักศึกษาแพทย์ ปี 6 สอบลงกอง ห้องประชุม ชั้น 23  
19
08.00-17.00 น.
นักศึกษาแพทย์ ปี 6 สอบลงกอง ห้องประชุม ชั้น 23  
20
08.00-17.00 น.
เก็บตัวนักศึกษาแพทย์เพื่อเตรียมสอบ ห้อง 1 ชั้น 10  
20
08.00-17.00 น.
เก็บตัวนักศึกษาแพทย์เพื่อเตรียมสอบ ห้อง 2 ชั้น 10  
24
13.00-16.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ห้องประชุม ชั้น 23  
25
08.00-16.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ห้องประชุม ชั้น 23  
26
13.00-16.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 ภาควิชากุมาร? ห้อง 2 ชั้น 10  
31
13.00-16.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 ภาควิชากุมาร? ห้อง 2 ชั้น 10  
         
         
         
         
         
วันที่
เวลา
ชื่อกิจกรรม
ห้องประชุม
ผู้จัดกิจกรรม
1
08.00-16.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 ภาควิชากุมาร ห้องประชุม ชั้น 23  
2
13.00-16.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 ภาควิชากุมาร ห้อง 2 ชั้น 10  
8
13.00-16.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 ภาควิชากุมาร ห้อง 2 ชั้น 10  
9
13.00-16.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 ภาควิชากุมาร ห้อง 2 ชั้น 10  
15
13.00-16.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 ภาควิชากุมาร ห้อง 2 ชั้น 10  
16
13.00-16.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 ภาควิชากุมาร ห้อง 2 ชั้น 10  
23
13.00-16.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 ภาควิชากุมาร ห้อง 2 ชั้น 10  
26
13.00-16.00 น.
สอนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 ภาควิชากุมาร ห้อง 2 ชั้น 10  
29
08.00-16.00 น.
นักศึกษาแพทย์ ปี 5 สอบภาควิชากุมาร ห้องประชุม ชั้น 23  
30
08.00-17.00 น.
สอบ นักศึกษาแพทย์ ปี 5 ห้อง 1 ชั้น 10  
30
08.00-17.00 น.
สอบ นักศึกษาแพทย์ ปี 5 ห้อง 2 ชั้น 10  
         
         
         
วันที่
เวลา
ชื่อกิจกรรม
ห้องประชุม
ผู้จัดกิจกรรม
1        
         
         
         
         
         
         
         
         
         

วันที่ 19 มิ.ย.61 ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์ฯ รพจ.
>>>ดูรายละเอียด

วันที่ 15 มิ.ย.61 ปรึกษาหารือเพื่อออกแบบห้องแยกสำหรับผู้ป่วยวัณโรค
>>>ดูรายละเอียด

วันที่ 15 มิ.ย.61 โครงการอบรมฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเด็ก รุ่นที่ 1
>>>ดูรายละเอียด

ถวายภัตตาหารเช้าและสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

วันที่ 15 มิ.ย.61 กิจกรรมวันไข้เลือดออกอาเซียน
>>>ดูรายละเอียด

วันที่ 14 มิ.ย.61 รับมอบกระเช้าสุขภาพจาก รร.บางปะกอกวิทยาคม
>>>ดูรายละเอียด

วันที่ 12 มิ.ย.61 ตรวจประเมินกลุ่มคุณภาพ
>>>ดูรายละเอียด

 
ดูภาพกิจกรรมอื่น  
 

 

 

 


              
     

     นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์ BFC (Bangkok Fast&Clear Center) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 02-289-7386
ศูนย์เด็กพิเศษ
มกราคม
     วันจันทร์ที่ 1    วันขึ้นปีใหม่
       วันอังคารที่ 2   หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
   
   
   
   
กุมภาพันธ์
     ไม่มีวันหยุดราชการ
   
   
   
   
 
มีนาคม
     วันพฤหัสบดีที่ 1  วันมาฆบูชา
   
   
   
   
 
เมษายน
     วันศุกร์ที่ 6             วันจักรี
       วันพฤหัสบดีที่ 12     วันหยุดพิเศษ
       วันศุกร์ที่ 13           วันสงกรานต์
       วันเสาร์ที่ 14          วันสงกรานต์
       วันอาทิตย์ที่ 15       วันสงกรานต์
       วันจันทร์ที่ 16         หยุดชดเชยวันสงกรานต์
พฤษภาคม
     วันจันทร์ที่ 14         วันพืชมงคล
       วันอังคารที่ 29        วันวิสาขบูชา
   
   
   
   
มิถุนายน
     วันศุกร์ที่ 27         วันอาสาฬหบูชา
       วันเสาร์ที่ 28         วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และ วันเข้าพรรษา
       วันจันทร์ที่ 30        หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
   
   
   
กรกฎาคม
     ไม่มีวันหยุดราชการ
   
   
   
   
   
สิงหาคม
     วันอาทิตย์ที่ 12         วันแม่แห่งชาติ
       วันจันทร์ที่ 13           หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
   
   
   
   
กันยายน
     ไม่มีวันหยุดราชการ
   
   
   
   
   
ตุลาคม
     วันเสาร์ที่ 13         วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
       วันจันทร์ที่ 15        วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
       วันอังคารที่ 23       วันปิยมหาราช
   
   
   
พฤศจิกายน
     ไม่มีวันหยุดราชการ
   
   
   
   
   
ธันวาคม
     วันพุธที่ 5             วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 / วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ
       วันจันทร์ที่ 10         วันรัฐธรรมนูญ
       วันจันทร์ที่ 31         วันสิ้นปี
   
   
   
                       

โรคพิษสุนัขบ้า
   
 
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
All User
            
                                                                   © 2018 Charoenkrung Pracharak Hospital, Medical Service Department. Bangkok Metropolitan Administration, All Rights Reserved