โรงพยาบาล
ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก้าวสู่สถาบันการศึกษา เพิ่มคุณค่าการบริบาล  Toward an Academic Institute & Medical Service Excellence
 
สัมมนาวิชาการ
 
 
                                           
   
   
   
   
   
     
     
     
 
                                                                                                        ดูต่อหน้า.. 
 
 
โรงพยาบาล

     

 
 
 
 
 

กบบ


 
  โรงพยาบาล  
  


     ประจำเดือนสิงหาคม
             8 สิงหาคม 2559   : พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่ ชั้น B
             5 สิงหาคม 2559   : การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเด็ก รุ่นที่ 1
             1 สิงหาคม 2559   : ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณ สำนักโยธา และสำนักผังเมือง
             1 สิงหาคม 2559   : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
  
     ประจำเดือนกรกฎาคม
             28 กรกฎาคม 2559 : รับการตรวจประเมินการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และโรงพยาบาลคุณธรรม
             28 กรกฎาคม 2559 : สัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 "รู้ไว ห่างไกลโรค Medical Screening For Out Well-Being"
             28 กรกฎาคม 2559 : ให้บริการตรวจสุขภาพฟรีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
             28 กรกฎาคม 2559 : ประชุมการให้บริการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำรุนแรงระหว่างโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์และศูนย์บริการสาธารณสุข
             26 กรกฎาคม 2559 : โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ 3
             25 กรกฎาคม 2559 : รับการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยเพื่อเตรียมรับการ Re-Accreditation ครั้งที่ 3
             21 กรกฎาคม 2559 : โครงการสัมมนา Best Practice เจริญกรุงฯ มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน
             13 กรกฎาคม 2559 : ประชุมวิชาการประจำปีกลุ่มงานเภสัชกรรม เรื่อง ระบบยาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
             13 กรกฎาคม 2559 : แจกรางวัลผู้ร่วมกิจกรรมตอบคำถามนโยบาย IT ออนไลน์
             13 กรกฎาคม 2559 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแก้ไขปัญหานมคัดและท่อน้ำนมอุดตันโดยใช้ Ultrasound และ Massage
             12 กรกฎาคม 2559 : รับการตรวจเยี่ยมกลุ่มคุณภาพ โดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย
             11 กรกฎาคม 2559 : เปิดโครงการอบรมหลักสูตรบริหารการพยาบาลและสาธารณสุข รุ่นที่ 8 พร้อมบรรยายในหัวข้อ ศิลปะการพูด

 


โรงพยาบาล   โปสเตอร์ความรู้เพื่อสุขภาพ :  
   
  แผ่นพับ :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาล  
     
      โรงพยาบาล  กิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี 2558  
     
     
     
     
     
   
 
     
 
     
 
 โรงพยาบาล  โรงพยาบาล  โรงพยาบาล  โรงพยาบาล  โรงพยาบาล  โรงพยาบาล
 

  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  :  เลขที่ 8  ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2289-7000  / e-mail : ccharoenkrung@hotmail.com   
www.ckphosp.go.th

 
 
Please select an item.