ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
   
ระเบียบการจัดสรรงบประมาณ
         การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี >> ดูข้อมูล
         การจัดสรรเงินงบประมาณกรณีไม่ได้ขอตั้งงบประมาณประจำปีไว้ >> ดูข้อมูล
   
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน >>ดูข้อมูล
 
 
 
 
     
     
  หน้าหลัก ติดต่อเรา
   
    โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
    เลขที่ 8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
    เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
    10120
   
   
 0 2289 7000