แผนการปฏิบัติราชการประจำปี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
   
  แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565  >>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
  แผนการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  ประจำปี 2565  >>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
  แผนการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  ประจำปี 2564  >>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2567)  >>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
  แผนการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2563   >>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
  แผนการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2562   >>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
  แผนการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2561   >>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
  แผนการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2560   >>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
  แผนการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2559   >>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
   
  แผนการปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ ประจำปี 2565   >>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักการแพทย์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564-2567)   >>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักการแพทย์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563)   >>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
  แผนการปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ ประจำปี 2562   >>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
  แผนการปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ ประจำปี 2561   >>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
  แผนการปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ ประจำปี 2560   >>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
  แผนการปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ ประจำปี 2559   >>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 >>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
   
   
 
     
     
  หน้าหลัก ติดต่อเรา
   
    โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
    เลขที่ 8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
    เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
    10120
   
   
 0 2289 7000