แผนการดำเนินงานด้านงบประมาณ
 
ปี พ.ศ.2565  
  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565  
  รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  แบบรายงานความก้าวหน้ารายโครงการ / กิจกรรม ไตรมาสที่ 1-2  
     
     
     
     
     
   
 
     
     
  หน้าหลัก ติดต่อเรา
   
    โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
    เลขที่ 8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
    เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
    10120
   
   
 0 2289 7000