คลินิกมลพิษทางอากาศ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  
  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  ชั้น 22 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
 
  02-289-7221  /  02-289-7198