การส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ...click  
         
 
บรรณาธิการแถลง ...click  
   
   
 
อ่านวารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
   
   ปีที่ 19 :  ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2566  
   
   ปีที่ 19 :  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566  
   
   ปีที่ 18 :  ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2565  
   
   ปีที่ 18 :  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565  
   
   ปีที่ 17 :  ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2564  
   
   ปีที่ 17 :  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564  
   
   ปีที่ 16 :  ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2563  
   
   ปีที่ 16 :  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  
   
   ปีที่ 15 :  ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2562  
   
   ปีที่ 15 :  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562  
   
   ปีที่ 14 :  ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2561  
   
   ปีที่ 14 :  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561  
   
   ปีที่ 13 :  ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2560  
   
   ปีที่ 13 :  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560  
   
   ปีที่ 12 :  ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2559  
   
   ปีที่ 12 :  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559  
   
   ปีที่ 11 :  ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2558  
   
   ปีที่ 11 :  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558  
   
   ปีที่ 10 :  ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2557  
   
   ปีที่ 10 :  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557  
   
   ปีที่ 9 :   ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2556  
   
   ปีที่ 9 :   ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556  
   
   ปีที่ 8 :   ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555  
   
   ปีที่ 7 :   ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2554  
   
   ปีที่ 7 :   ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2554  
   
   ปีที่ 6 :   ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2553  
   
   ปีที่ 6 :   ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2553  
   
   ปีที่ 5 :   ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2552  
 
 
 
         
    กรุงเทพมหานคร    
    สำนักการแพทย์    
    โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร    
    มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    
    สำนักอนามัย  
     
    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
    สำนักงานประกันสังคม (สปส.)  
    สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)