นโยบาย
 
  นโยบายการบริหารสำนักการแพทย์  .....[ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์]
  นโยบายลดอ้วน ลดพุง เพื่อสุขภาพบุคลากรฯ  .....[กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน]
  นโยบายการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  .....[กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม]
  นโยบายการบริหารจัดการน้ำ  .....[กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม]
  นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  .....[กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม]
  นโยบายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  .....[ฝ่ายการพยาบาล]
  การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมฯ ให้เป็น Bangkok Green&Clean Hospital  .....[ฝ่ายบริหารงานทั่วไป]
  นโยบายการจัดการพลังงาน  .....[ฝ่ายบริหารงานทั่วไป]
 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น (3 ธ.ค.2564) และ
   การรณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังพฤติกรรมและสกัดกั้นมิให้เกิด
   การทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ...ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  กิจกรรมรณรงค์เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบ (20 ธ.ค.2564)  .....[ฝ่ายบริหารงานทั่วไป]
  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  .....[ฝ่ายบริหารงานทั่วไป]
  มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ (9 ม.ค.2563)  .....[ฝ่ายบริหารงานทั่วไป]
  รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการ และบุคลากรฯ เฝ้าระวังพฤติกรรมและสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบฯ  .....[ฝ่ายบริหารงานทั่วไป]
  แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยด้นระบบสารสนเทศของสำนักการแพทย์  .....[ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศฯ]
  นโยบายการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและระบบสารสนเทศ  .....[ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศฯ]
  การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2  .....[ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศฯ]
  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ปี 2562  .....[ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศฯ]
   
   
   
 
 
     
     
  หน้าหลัก ติดต่อเรา
   
    โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
    เลขที่ 8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
    เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
    10120
   
   
 0 2289 7000