แผนการใช้งบประมาณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ :  
      รายการ  
 
  ปี พ.ศ.2563
 
 
    โรงพยาบาล แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 31 มีนาคม 2563 >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล แบบรายงานความก้าวหน้ารายโครงการ/กิจกรรม ไตรมาสที่ 1-2 >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
     
 
  ปี พ.ศ.2562
 
 
    โรงพยาบาล โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานคร (ข้อมูลสำนักการแพทย์) >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) >>> อ่าน / ดาวน์โหลด