แผนการบริหาร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ :  
      แผนฯ ของโรงพยาบาลฯ  
 
    โรงพยาบาล (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ระยะ 4 ปี ( พ.ศ.2563-2567 ) >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล แผนการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2563 >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล แผนการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2562 >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล แผนการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2561 >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล แผนการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2560 >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล แผนการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2559 >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
      แผนฯ ของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  
 
    โรงพยาบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักการแพทย์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล แผนการปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ ประจำปี 2562 >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล แผนการปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ ประจำปี 2561 >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล แผนการปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ ประจำปี 2560 >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล แผนการปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ ประจำปี 2559 >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 >>> อ่าน / ดาวน์โหลด