แผนการดำเนินงานประจำปีของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ :  
      ปีงบประมาณ 2562 :