แนวทางการรับนักศึกษา / บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เข้าฝึกปฏิบัติงาน
  ในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  (ที่ ป.09/2564)
     
     
 
  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  ของนักศึกษา / บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่เข้าฝึกปฏิบัติงาน
  ในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
     
     
 
  ดาวน์โหลด ::: แบบฟอร์มคัดกรอง / ยินยอมของผู้ขอเข้าฝึกปฏิบัติงาน
  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์