ห้องสมุดทางการแพทย์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
  Medical Library  
 
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 
 
บุคลากร

 
 
เวลาทำการ

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ภาพกิจกรรม

 
 
ติดต่อ

 
   
     
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
   
         ห้องสมุดทางการแพทย์ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ การค้นคว้าวิจัย แก่บุคลากรของโรงพยาบาล ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ในฐานะเป็นสถาบันร่วมสอนและฝึกงานของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และในฐานะที่เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม และกุมารเวชกรรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีหน้าที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ เข้าห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ เอกสาร วารสาน หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งจัดระบบทรัพยากรห้องสมุดให้สามารถนําข้อมูลไปใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเก็บรักษาและเผยแพร่ข้อมูลตามหลักวิชาการของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
   
   
การบริหารงาน

ลักษณะของงานห้องสมุดเป็นงานประเภทบริการทางวิชาการ โดยทั่วไปแล้วงานห้องสมุดแบ่งออกเป็น 3 งานใหญ่ๆ คือ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
     
   

 

 

 

 

 
 
All User