หน่วยงานในองค์กร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
       
   
       
 
       
       
   
       
   
  ฝ่ายการพยาบาล
  ฝ่ายพัสดุ
 
  ฝ่ายซ่อมบำรุงและกำจัดของเสีย
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
  ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี
 
 
 
       
   
       
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
      ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ (Daycare Center) ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
      ศูนย์โรคหัวใจ (Cardiac Center) ชั้น 7
 
โรงพยาบาล
      ศูนย์ประกันสุขภาพ ชั้น 4
 
โรงพยาบาล
      ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admission Center) ชั้น 2
 
โรงพยาบาล
      ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ชั้น 1
 
โรงพยาบาล
      ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ชั้น 1
 
โรงพยาบาล
      ศูนย์ประชาสัมพันธ์ (PR) ชั้น B
 
โรงพยาบาล
      ศูนย์บริหารความเสี่ยง (RM) ชั้น 11
       
       
  โรงพยาบาล
       
    อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
   
  ห้องคลอด ชั้น 5
  หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ชั้น 15
 
  ห้องคลอด ชั้น 6
  หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 15
 
  หน่วยวิสัญญี ชั้น 6
 
  หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 16
 
  ICU ศัลยกรรม ชั้น 7
 
  หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 16
 
  ICU อายุรกรรม ชั้น 7
 
  หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ชั้น 17
 
  ICU กุมารเวชกรรม ชั้น 7
 
  หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต ช้น 17
 
  หออภิบาลผู้ป่วยไฟไหม้-น้ำร้อนลวก ชั้น 8
 
  หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ ชั้น 17
 
  หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย ชั้น 12
  หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 18
 
  หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 12
 
  หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19
 
  หอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด ชั้น 13
 
  หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 20
 
  ห้องทารกแรกเกิดป่วย ชั้น 13
 
  หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21
 
  หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม ชั้น 14
     
  ICU ทารกแรกเกิด ชั้น 14
   
   
 
อาคารอนุสรณ์ 20 ปี
     
  หอผู้ป่วยอายุรกรรม2 ชั้น 3
     
       
       
       
       
 
   

 

 

 

 

 
 
All User