หน่วยงานในองค์กร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
       
 
ระดับกลุ่มงาน
 
       
 
โรงพยาบาล
       
       
 
ระดับฝ่าย
 
       
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
      ฝ่ายการพยาบาล
 
โรงพยาบาล
      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
โรงพยาบาล
      ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี
 
โรงพยาบาล
      ฝ่ายพัสดุ
 
โรงพยาบาล
      ฝ่ายซ่อมบำรุงและกำจัดของเสีย
 
โรงพยาบาล
      ฝ่ายโภชนาการ
       
       
 
ระดับศูนย์
 
       
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
      ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ (Daycare Center) ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
      ศูนย์โรคหัวใจ (Cardiac Center) ชั้น 7
 
โรงพยาบาล
      ศูนย์ประกันสุขภาพ ชั้น 4
 
โรงพยาบาล
      ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admission Center) ชั้น 2
 
โรงพยาบาล
      ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ชั้น 1
 
โรงพยาบาล
      ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ชั้น 1
 
โรงพยาบาล
      ศูนย์ประชาสัมพันธ์ (PR) ชั้น B
 
โรงพยาบาล
      ศูนย์บริหารความเสี่ยง (RM) ชั้น 11
       
       
 
      ระดับห้องปฏิบัติการ | หอผู้ป่วย | ผู้ป่วยหนัก
       
    อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
 
โรงพยาบาล
      ห้องคลอด ชั้น 5
 
โรงพยาบาล
      ห้องผ่าตัด ชั้น 5 - 6
 
โรงพยาบาล
      หน่วยวิสัญญี ชั้น 6
 
โรงพยาบาล
      หออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม ชั้น 7
 
โรงพยาบาล
      หออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ชั้น 7
 
โรงพยาบาล
      หออภิบาลผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม ชั้น 7
 
โรงพยาบาล
      หออภิบาลผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก ชั้น 8
 
โรงพยาบาล
      หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย ชั้น 12
 
โรงพยาบาล
      หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 12
 
โรงพยาบาล
      หอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด (PP) ชั้น 13
 
โรงพยาบาล
      ห้องทารกแรกเกิดป่วย (NS) ชั้น 13
 
โรงพยาบาล
      หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม ชั้น 14
 
โรงพยาบาล
      หออภิบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU) ชั้น 14
 
โรงพยาบาล
      หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ชั้น 15
 
โรงพยาบาล
      หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 15
 
โรงพยาบาล
      หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 16
 
โรงพยาบาล
      หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 16
 
โรงพยาบาล
      หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 16
 
โรงพยาบาล
      หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ชั้น 17
 
โรงพยาบาล
      หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต ชั้น 17
 
โรงพยาบาล
      หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ ชั้น 17
 
โรงพยาบาล
      หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 18
 
โรงพยาบาล
      หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19
 
โรงพยาบาล
      หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 20
 
โรงพยาบาล
      หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21
       
    อาคารอนุสรณ์ 20 ปี
 
โรงพยาบาล
      หอผู้ป่วยอายุรกรรม2 ชั้น 3
       
       
       
       
       
       
 
   

 

 

 

 

 
 
All User