หน่วยงานในองค์กร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
       
   
       
 
       
       
   
       
   
  ฝ่ายการพยาบาล
  ฝ่ายพัสดุ
 
  ฝ่ายซ่อมบำรุงและกำจัดของเสีย
 
 
  ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี
 
 
 
       
   
       
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
      ศูนย์ประกันสุขภาพ ชั้น 4
 
โรงพยาบาล
      ศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admission Center) ชั้น 2
 
โรงพยาบาล
      ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ชั้น 1
 
โรงพยาบาล
      ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ชั้น 1
 
โรงพยาบาล
      ศูนย์ประชาสัมพันธ์ (PR) ชั้น B
 
โรงพยาบาล
      ศูนย์บริหารความเสี่ยง (RM) ชั้น 11
   
       
       
  โรงพยาบาล
       
    อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
   
  ห้องคลอด ชั้น 5
  หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ชั้น 15
 
 
  หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น 15
 
  ห้องผ่าตัด ชั้น 6
  หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น 16
 
  หน่วยวิสัญญี ชั้น 6
 
  หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น 16
 
  ICU ศัลยกรรม ชั้น 7
 
  หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ชั้น 17
 
  ICU อายุรกรรม ชั้น 7
 
  หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต ช้น 17
 
  ICU กุมารเวชกรรม ชั้น 7
   
  หออภิบาลผู้ป่วยไฟไหม้-น้ำร้อนลวก ชั้น 8
   
  หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย ชั้น 12
  หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 19
 
  หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ชั้น 12
   
  หอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด ชั้น 13
 
  หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 21
 
  ห้องทารกแรกเกิดป่วย ชั้น 13
 
 
  หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม ชั้น 14
     
  ICU ทารกแรกเกิด ชั้น 14
   
   
 
อาคารอนุสรณ์ 20 ปี
     
  หอผู้ป่วยอายุรกรรม2 ชั้น 3
     
       
       
       
       
 
   

 

 

 

 

 
 
All User