สรุปผลการดำเนินงานประจำปี :  
      สรุปผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
 
    โรงพยาบาล รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลฯ ประจำปี 2563 >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลฯ ประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก) >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลฯ ประจำปี 2562 >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลฯ ประจำปี 2561 >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
     
      สรุปผลการดำเนินงานของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  
 
    โรงพยาบาล สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ ประจำปี 2561 >>> อ่าน / ดาวน์โหลด