วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เข็มมุ่ง
 
โรงพยาบาล
   
     วิสัยทัศน์ | Vision   
          เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิชั้นนำที่สำคัญของประเทศ และมุ่งมั่นสู่การเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่มีคุณธรรม
          ด้วยมาตรฐานระดับสากล
   
     พันธกิจ | Mission  
          เป็นโรงพยาบาลภาครัฐที่่ให้การรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูงที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ ให้บริการด้วยความใส่ใจ
          บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเอื้ออาทร มีความปลอดภัย
          มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ
   
   
     เข็มมุ่ง | Hoshin
         ปี 2559-2564 : Engagement for Patient Safety
         ผู้ป่วยปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ป้องกันได้
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
    All User             
                                                                   © 2018 Charoenkrung Pracharak Hospital, Medical Service Department. Bangkok Metropolitan Administration, All Rights Reserved