วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ : Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital  
     
 
                 
วารสารโรงพยาบาล

    ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  
    ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560   ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555
    ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560   ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555
    ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559   ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554
    ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559   ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558   ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2553
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558   ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2553
    ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557   ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2552
    ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557  
    ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2556  
    ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2556