วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ : Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital  
     
 
วารสารโรงพยาบาล  
   
    ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
    ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
    ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
    ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
    ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
    ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
    ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558
    ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557
    ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557
    ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2556
    ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2556
    ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555
    ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555
    ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554
    ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554
    ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2553
    ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2553
    ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2552