วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ : Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital  
     
 
           
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มิถุนายน 2563
     
 
 
     
   
เนื้อหาบทความ Research Article
 กลุ่มอาการ Neuroleptic malignant syndrome: การทบทวนวารสารและรายงานผู้ป่วย 6 ราย
Neuroleptic malignant syndrome: A review and report of six cases

  ศรินทิพย์ ศิริสุวรรณรัตน์  
     
     บทบาทของเภสัชกรในการประเมินการใช้ยาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
Role of pharmacist in drug use evaluation for patients with heart failure

 
  เพลินตา สิริมานุวัฒน์ / อุษาศิริ ศรีสกุล / วราวุธ อัมพรวิโรจน์กิจ / อภิโชติ โซ่เงิน / สุภาพร พัฒนสาร  
     
     ความต้องการข้อมูลด้านยาของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
Drug information needs of HIV-infected and AIDs patients at outpatient department of Venerable Thawisak Jutindharo Hospital
 
  สุภาพร หอมดี / ณัฎฐิญา ค้าผล  
     
     การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานสาหรับพยาบาล เวรตรวจการ โรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
The development of guideline for nurse supervisors in hospital under the Medical Service Department, Bangkok Metropolitan Administration
 
  ประพิมพรรณ เกรียงวัฒนศิริ  
     
     
เนื้อหาบทความ Case Reportโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในหลอดเลือดปอดเฉียบพลันหลังการผ่าตัดหลังในผู้ป่วยโรคโพรงกระดูกสันหลัง ตีบแคบ: รายงานผู้ป่วย
Acute pulmonary embolism after spine surgery in lumbar spinal stenosis: A case report
  เสาวลักษณ์ มีความดี / เตมีย์ เสถียรราษฎร์