ร่วมงานกับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ :
 
 
    ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
 
 
    โรงพยาบาล ประกาศโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ดังนี้
           1) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน 1 อัตรา
           2) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานประกันสุขภาพ จำนวน 1 อัตาา
           3) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานแพทยศาสตรศึกษา จำนวน 1 อัตรา
           4) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) สังกัดกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
           5) ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (วุฒิ ปวช.) สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
           6) ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร (วุฒิ ปวช.- เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
           7) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
           8) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 อัตรา
           9) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดฝ่ายการพยาบาล จำนวน 8 อัตรา
            ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มการเจ้าหน้าที่)  ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
            ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
            >>>>>>>> อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 
 
All User