นัดตรวจคลินิกประกันสังคม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
     
   
  ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธ
  คู่มือผู้ประกันตน
  กองทุนประกันสังคม
  กองทุนเงินทดแทน
  รายชื่อสถานพยาบาลในความตกลง
  ข้อมูลสถานพยาบาล
  ข่าวสำนักงานประกันสังคม
  สื่อประชาสัมพันธ์
  ติดต่อสำนักงานประกันสังคม  
 
  ระบบนัด Online คลินิกประกันสังคม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดให้บริการทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ด้วยระบบนัดตรวจล่วงหน้า โดยมีเงื่อนไขการใช้บริการดังนี้
     
   
   ท่านต้องเป็นผู้ประกันตนของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
   ท่านต้องทำการนัดตรวจล่วงหน้าก่อนวันที่จะมาตรวจรักษาจริง 1 วัน ผ่านระบบได้ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.
  
   การนัดตรวจล่างหน้าตามระบบนี้ใช้เฉพาะการตรวจที่คลินิกประกันสังคม ชั้น 4 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
   ผู้ประกันตนที่ทำการนัดล่วงหน้าแล้ว ไม่ต้องยื่นบัตรที่ชั้น 2 ให้มาติดต่อที่คลินิกประกันสังคม ชั้น 4 ได้เลย
 
   
       
   
       
       
  ระบบนัดตรวจล่วงหน้า มี 2 ช่องทาง ได้แก่

ระบบนัดผู้ป่วยเก่า

ระบบนัดผู้ป่วยใหม่

  ช่องทางที่ 1 : นัดตรวจล่วงหน้าผ่านระบบ Hot Line โดยมีขั้นตอนการให้บริการดังนี้
                 1) ติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-2289-7214 เพื่อนัดวันเวลาที่ท่านต้องการตรวจ
                 2) แจ้งข้อมูลของท่านแก่เจ้าหน้าที่
   
  ช่องทางที่ 2 : นัดตรวจล่วงหน้าผ่านระบบนัดตรวจ Online ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ
                 ด้วยการลงทะเบียนในระบบนัดตรวจ Online ของคลินิกประกันสังคมด้วยการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดที่กำหนดไว้
       
       
 
         
  หมายเหตุ : 
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเรียบร้อย  
   
กรณีที่คลินิกประกันสังคมไม่สามารถให้บริการตรวจรักษาตามวันเวลาที่ท่านระบุไว้ในระบบนัดตรวจ Online ได้  
      เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตอบกลับให้ท่านทราบทาง e-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับที่ท่านได้แจ้งไว้  
         
 
   
 
   

 

 

 

 

 
 
All User