มาตรฐานการปฏิบัติงาน :  
      ด้านการแพทย์และพยาบาล  
 
    โรงพยาบาล คำประกาศสิทธิผู้ป่วย >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อโรงพยาบาล >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการรับ - ส่งต่อผู้ป่วย >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (EMS) >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการผู้ป่วยใน (IPD) >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล แนวทางการปฏิบัติงาน การป้องกันการให้ยาผิดพลาด (Dilantin) : กลุ่มงานเภสัชกรรม >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล แนวทางการปฏิบัติงาน การแก้ไขแผลฝีเย็บติดเชื้อ : กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล แนวทางการปฏิบัติงาน การแก้ไขแผลฝีเย็บติดเชื้อ : กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล ระบบ Fast Tract ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ >>> ดูวิดิโอ
 
 
    โรงพยาบาล คู่มือการบริหารยาในหอผู้ป่วย : ฝ่ายการพยาบาล >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล คู่มือปฏิบัติงานการบริการผู้ป่วยใน >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล แนวทางปฏิบัติการป้องกันการพลัดตกหกล้ม >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล คู่มือศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล คู่มือการป้องกันและดูแลแผลกดทับ >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล การเตรียมตัวตรวจเอกเซเรย์คอมพิวเตอร์โดยการฉีดสารทึบรังสี >>> ดูวิดิโอ
 
 
    โรงพยาบาล คู่มือการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ สำนักการแพทย์ >>> อ่าน
 
 
    โรงพยาบาล คู่มือและแนวทางการดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขของส่วนราชการ สังกัดสำนักกาแพทย์ >>> อ่าน
 
      ด้านการปฏิบัติงานอื่น  
 
    โรงพยาบาล คู่มือข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ :
 
   
   
   
   
 
            การโอน
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   โรงพยาบาล คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2552  >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล แนวทางการติดตามความคืบหน้าของฎีกาเบิกเงินกรณีจัดซื้อจัดจ้าง : ฝ่ายงบประมาณฯ  >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล แนวทาง การให้บริการสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางและสิทธิเงินสด :: ฝ่ายงบประมาณฯ  >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล มาตรฐานการประหยัดพลังงาน >>> ดูวิดิโอ
 
 
    โรงพยาบาล การบริหารจัดการด้านพลังงาน >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล ศาสตร์พระราชา 23 หลักการทรงงาน ) >>> อ่าน / ดาวน์โหลด