ผลงานที่ผ่านมาของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
 
 
ประจำปี 2561
       
  บุคลากรได้รับรางวัล "ลูกจ้างดีเด่น" ระดับ กทม. ปี 2561 รางวัล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+)  
 

 

 
 
       
       
  ผ่านการตรวจคุณภาพโครงการประกันคุณภาพภายนอกด้านเซลล์วิทยาฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ รับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการ (GECC)
 

 

 

 
       
       
       
       
       
       
ประจำปี 2560
       
       
  รางวัลผู้บริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2560 ผ่านการตรวจประเมิน ACMIG เปิดศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (BFC)

 

 

 
       
  ต้อนรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปี 2560 ปฐมนิเทศและมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปี 2560 แสดงความยินดีผู้เข้าประกวดผลงานทางวิชาการ สนพ.ครั้งที่ 15

 

 

 
       
  แถลงข่าวโครงการผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง 253 ราย รับรองคุณภาพศูนย์ BMEC โดย ACMIG ตรวจประเมินสถาบันผลิตแพทย์ตามมาตรฐาน WFME

 

 

 
       
       
       
       
ประจำปี 2559
       
  ต้อนรับคณะแพทย์จากสหภาพเมียนมาเข้าศึกษาดูงานศูนย์ BMEC ปฐมนิเทศและมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปี 2559 ก้าวสู่การเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 

 

 

 
       
  ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้าง กทม.ดีเด่น ปี 2559 รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่นจากผลงานวิจัยด้านเภสัชกรรม  
 

 

 
 
       
       
       
       
ประจำปี 2558
       
  ผ่านการประเมินจากแพทยสภาและราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ผ่านการประเมินจากแพทยสภาและราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ เปิดศูนย์สาขา APAGE Center ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 


 

 
       
  ประกาศเกียรติคุณข้าราชการ กทม.สามัญดีเด่น ปี 2558 แถลงข่าวโครงการผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง 284 ราย  
 

 

 
 
       
       
       
       
ประจำปี 2557
       
  ลงนามความร่วมมือศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง รับรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ ผ่านการประเมินจากแพทยสภาและราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ
 

 

 

 
       
  รับโล่ฯ สถานพยาบาลเครือข่ายงานควบคุมวัณโรค กทม. รางวัลคุณภาพการให้บริการของ กทม. นวัตกรรมดีเด่น Best of The Best ในพิธีปิดกีฬาสัมพันธ์สำนักการแพทย์ ปี 2557
 

 

 

 
       
       
       
       
       
       
       
ประจำปี 2556
       
  รางวัลหน่วยบริการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลยอดเยี่ยม รางวัลโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ดีเด่น ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้าง กทม.ดีเด่น ปี 2556
 

 

 

 
       
  รางวัลโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ดีเด่น ระดับเงิน ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อสังคมฯ รางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ
 

 

 

 
       
  รางวัลพัฒนาด้านการบริการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ รางวัลพัฒนาการบริการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ ระดับ สนพ. รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลประกันสังคมในดวงใจ ปี 2554
 

 

 

 
       
  ต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล รางวัลนวัตกรรมท้องถิ่นไทยและบริการสาธารณะ ติดตามงานในโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก
 

 

 

 
       
  ผ่านการรับรองเพื่อต่ออายุกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล รับการประเมินโครงการสายใยรักจากกรมอนามัย ปี 2552 รับโล่และรับคัดเลือกผลงานการพัฒนาคุณภาพยอดเยี่ยม
 

 

 

 
       
  ผ่านการประเมินเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจากกรมอนามัย รับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลจาก พรพ.  
 

 

 
 
       
   
 
 
 
  

 
 
All User
            
                                                                   © 2018 Charoenkrung Pracharak Hospital, Medical Service Department. Bangkok Metropolitan Administration, All Rights Reserved