นโยบาย | ระเบียบ | แนวทาง การบริหารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
  โรงพยาบาล
  สารจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ครบรอบ 47 ปี)
  โดย นายแพทย์สุกิจ ศรีทิพยวรรณ
  ผู้อำนวยการโรงพยาาลเจริญกรุงประชารักษ์
  โรงพยาบาล
  โรงพยาบาล
  นโยบายการบริหารสำนักการแพทย์
  โดย นายแพทย์ชาลี วชิรศรีสุนทรา
  ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
  โรงพยาบาล
  แม่น้ำ 5 สาย เพื่อขับเคลื่อนโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  โดย นายแพทย์สุกิจ ศรีทิพยวรรณ
  ผู้อำนวยการโรงพยาาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
  นโยบายการบริหารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  โดย นายแพทย์สุกิจ ศรีทิพยวรรณ
  ผู้อำนวยการโรงพยาาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
  โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
 
  นโยบายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
  ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
 
  ประกาศนโยบายการจัดการพลังงาน
  โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป