นโยบายการบริหารโรงพยาบาล
 
     นโยบายการบริหารสำนักการแพทย์ ปี 2561 โดยผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
            >>ดาวน์โหลดไฟล
     นโยบายการบริหาร โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
            >>ดาวน์โหลดไฟล
     นโยบายการบริหาร โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
            >>ดาวน์โหลดไฟล
     แม่น้ำ 5 สาย เพื่อขับเคลื่อนโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
            >>ดาวน์โหลดไฟล
     นโยบายการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและสารสนเทศ
            >>ดาวน์โหลดไฟล
     การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
            >>ดาวน์โหลดไฟล
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
    All User             
                                                                   © 2018 Charoenkrung Pracharak Hospital, Medical Service Department. Bangkok Metropolitan Administration, All Rights Reserved