นโยบาย | ระเบียบ | แนวทาง การบริหารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
  โรงพยาบาล
  นโยบายการบริหารสำนักการแพทย์
  โดย นายแพทย์สมชาย จึงมีโชค
  ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
  โรงพยาบาล
  โรงพยาบาล
  นโยบายการบริหารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  โดย แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  โรงพยาบาล
  แม่น้ำ 5 สาย เพื่อขับเคลื่อนโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  โดย นายแพทย์สุกิจ ศรีทิพยวรรณ
  ผู้อำนวยการโรงพยาาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
  นโยบายการบริหารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  โดย แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
  โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
 
  นโยบายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
  ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
 
  ประกาศนโยบายการจัดการพลังงาน
  โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
 
  นโยบายการบริหารจัดการน้ำ
  โดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 
  สร้างวินัย 7 ข้อ ชาว รพจ.ร่วมใจประหยัดน้ำ
  โดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม