นโยบาย | ระเบียบ | แนวทาง การบริหารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
  สำนักผู้บริหาร :     กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน :
โรงพยาบาล
  นโยบายการบริหารสำนักการแพทย์
  โดย นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร
  ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
 
โรงพยาบาล
         
  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ :     กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม :
  แนวทางการให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19
  โดย หน่วยอณูชีววิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 
     
  สร้างวินัย 7 ข้อ ชาว รพจ.ร่วมใจประหยัดน้ำ
  โดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
     
  นโยบายการบริหารจัดการน้ำ
  โดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
     
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป :     ฝ่ายการพยาบาล :
  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
  โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
  นโยบายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
  ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
     
  ประกาศนโยบายการจัดการพลังงาน
  โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
     
     
     
     
  ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ :     คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย :
 
  คู่มือ เรื่อง บัญชียาน้ำ สารเคมี วัตถุอันตราย
  โดย คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รพจ.
     
  การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับ 2
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
     
     
     
  การรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ ปี 2562
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
     
     
  กรุงเทพมหานคร :    
  การให้บริการคัดสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครและคำสั่งสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
  โดย สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร