ศูนย์ BFC
 
       
   
 
 
  ความเป็นมา  
             
           ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว โดยในปีงบประมารณ 2560 นั้น
พบว่ามีจำนวนประชาชนเข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 3,816,909 ราย โดยมีผู้ป่วยเข้ารับการบริการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่เฉลี่ย 2,500 รายต่อวัน และผู้ป่วยเข้ารับบริการในโรงพยาบาลขนาดกลาง
โดยเฉลี่ย 1,200 รายต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในปีต่อไป ซึ่งการเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากนั้นทำให้เกิดความแออัดและรอคอยเป็นเวลานาน สำนักการแพทย์จึงได้จัดทำระบบนัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์สายตรง
ศูนย์ BFC : Bangkok Fast & Clear Center ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด ลดระยะเวลารอพบแพทย์ เพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการ
         
 
ศูนย์ BFC       ศูนย์ BFC
         
         
  วัตถุประสงค์      
         
             เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างโรงพยาบาลกับผู้ป่วย โดยผู้ป่วยสามารถนัดหมายเวลาได้ล่วงหน้าลดระยะเวลารอพบแพทย์ ได้รับการบริการโดยตรง โดยให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปทั้งผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่
         
         
  การให้บริการ:      
   
          ระบบนัดหมายล่วงหน้า ศูนย์ BFC โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. ชั้น G อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
         
         
  กรณีผู้ป่วยใหม่:      
         
          กรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยเข้ารับบริการของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร จะมีการทำเวชระเบียนล่วงหน้า ผ่านทางโทรศัพท์เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในการเข้ารับบริการ และให้ผู้ป่วยยืนยันข้อมูลการทำเวชระเบียนในวันที่พบแพทย์
         
         
  ขั้นตอนการใช้บริการ:      
         
            สามารถรับบริการนัดหมายล่วงหน้า ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ BFC โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษื ใน 4 ขั้นตอน ดังนี้
         
ศูนย์ BFC
   
   

 

 

 

 

 
 
All User