โรงพยาบาล  
     
   คำแนะนำในการรับบริการ งานเวชระเบียนนอก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาล
 
เคาน์เตอร์ให้บริการผู้ป่วยนอก งานเวชระเบียนนอก (ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี)
 
     
 
โรงพยาบาล  เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์    เวลา 06.00 น.  งดให้บริการวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี
 
โรงพยาบาล  แนะนำเคาน์เตอร์ให้บริการผู้ป่วย งานเวชระเบียนนอก ชั้น 2
 
                  ช่องบริการที่  2            =    ผู้ป่วยสูงอายุ 80 ขึ้นไป ,  ผู้ป่วยที่นัดหมายผ่านศูนย์ BFC ของโรงพยาบาลฯ
 
                  ช่องบริการที่  3-4         =    ผู้ป่วยสูงอายุ 60 - 79 ปี
 
                  ช่องบริการที่  5            =    ผู้ป่วยสิทธิการรักษาต้นสังกัด , เบิกจ่ายตรง (กทม. , กรมบัญชีกลาง , องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) , พระภิกษุ , ผู้พิการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
 
                  ช่องบริการที่  6            =    ผู้ป่วยนัดตรงวัน
 
                  ช่องบริการที่  7-8         =    ผู้ป่วยเก่า - ใหม่
 
                  ช่องบริการที่  10           =    ตรวจสอบสิทธิบัตรทองเดิมจากโรงพยาบาลมเหสักข์ (รับผิดชอบโดยศูนย์ประกันสุขภาพ)
 
                  ช่องบริการที่  11            =    ผู้ป่วยสิทธิการรักษาประกันสังคมที่ขึ้นกับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
                  ช่องบริการที่  12           =    ตรวจสอบสิทธิการรักษา (รับผิดชอบโดยศูนย์ประกันสุขภาพ)
 
 
โรงพยาบาล  ข้อแนะนำเพื่อเตรียมเอกสารและกรณีปฏิบัติที่ควรรู้
 
1.
  เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เช่น บัตรโรงพยาบาล  บัตรประจำตัวประชาชน  สูติบัตร  ทะเบียนบ้าน  หนังสือต้นสังกัด 
  ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น (ถ้ามี) หนังสือส่งตัวจากคลินิกเอกชน ฯลฯก่อนมารับบริการทุกครั้ง เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
2.
  ในวันและเวลาราชการ  ผู้ป่วยใหม่  ผู้ป่วยเก่า  ผู้ป่วยนัด  ติดต่อที่เคาน์เตอร์งานเวชระเบียนนอก ชั้น 2  ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 - 16.00 น.
3.
  นอกเวลาราชการ ติดต่อขอรับบริการได้ที่เคาน์เตอร์งานเวชระเบียนนอก ชั้น 1 หน้าห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
4.
  กรณีที่ผู้ป่วยหรือญาติต้องการติดต่อขอแก้ไข ชื่อ - สกุล ให้เตรียมเอกสารการแก้ไขดังนี้
 
       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สูติบัตร
 
       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง (กรณีมิได้ยื่นคำร้องด้วยตนเอง)
 
       สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีเปลี่ยนชื่อ)
 
       สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนนามสกุล)
 
       สำเนาใบทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)
 
       สำเนาใบทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)
   
       สำเนาทะเบียนบ้าน
   
**โดยติดต่อขอแก้ไขได้ที่ เคาน์เตอร์งานเวชระเบียนนอก ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ**
   
 
5.
  ให้บริการแก้ไขข้อมูลที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ให้เป็นปัจจุบัน โดยแจ้งความจำนงค์ได้ที่เคาน์เตอร์งานเวชระเบียนนอกได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
     
     
     
โรงพยาบาล