ข่าวประชาสัมพันธ์ :  
      รายการ  
   
   
 
    โรงพยาบาล ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำ รับการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 >>
 
 
    โรงพยาบาล รวมพลังปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลฯ ให้เป็นสีเขียว Green Hospital ดูรายละเอียด>>
 
 
    โรงพยาบาล ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2562 ดูรายละเอียด>> ติดต่อศูนย์ประกันสุขภาพ ชั้น 4
 
   
 
    โรงพยาบาล เตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อตรวจสอบ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 2562 -------- ดูรายละเอียด
 
 
    โรงพยาบาล ขอเชิญส่งผลงานคุณภาพเข้าประกวด ในโครงการมหกรรมคุณภาพ 2562 -------- ดูรายละเอียด
 
 
    โรงพยาบาล ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ กทม. -------- ดูรายละเอียด
 
 
    โรงพยาบาล สปสช.สาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจุดรับลงทะเบียนใช้สิทธิ/แจ้งย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร -------- ดูรายละเอียด
 
 
    โรงพยาบาล คลินิกเวชศาสตร์ผู้สูงอายุคุณ เปิดให้บริการแล้ว ในวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ   -------- ดูรายละเอียด
 
 
    โรงพยาบาล ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ทดสอบสมรรถภาพทางกายและรับคำปรึกษาเรื่องการออกกำลังกาย   -------- ดูรายละเอียด
 
 
    โรงพยาบาล แจ้งเตือนผู้มาใช้บริการทุกท่าน ... เมื่อมาติดต่อรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ให้นำบัตรประชาชน หรือหากเป็นเด็กต้องนำใบสูติบัตรมาด้วยทุกครั้ง เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน
 
 
    โรงพยาบาล ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง กรุงเทพมหานคร (BMEC) เปิดบริการคลินิกนอกเวลาราชการ      -------- ดูรายละเอียด
 
 
    โรงพยาบาล คลินิกรักษ์เพื่อน คลินิกสำหรับชายรักชาย ประชาสัมพันธ์การให้บริการและเวลาทำการ      -------- ดูรายละเอียด
 
 
    โรงพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดให้บริการนัดตรวจสุขภาพ นายจ้าง และ แรงงานต่างด้าว "ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ"       -------- ดูรายละเอียด
 
 
    โรงพยาบาล ขอเชิญชวน ชาว รพจ. ร่วมลดน้ำหนักเพื่อลดค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงานประจำปี 2561       -------- ดูรายละเอียด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 
 
All User