ติดต่อขอสำเนาประวัติการรักษาพยาบาล
 
 
  การขอประวัติการรักษาพยาบาล เพื่อการรักษา  
       โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์การถ่ายเอกสารข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลในเวชระเบียนผู้ป่วยไว้ดังนี้  
 
     
ขั้นตอนการขอประวัติ
สถานที่
 
1.
ผู้ขอประวัติฯ ติดต่อที่ ศูนย์ BFC เพื่อเขียนใบคำร้องและตรวจเอกสาร
 
ชั้น 1 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
 
 
2.
ยื่นส่งตรวจ เคาน์เตอร์เวชระเบียนผู้ป่วยนอก
 
ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
 
 
3.
พบแพทย์ เพื่อดำเนินการสรุปประวัติ / ให้สำเนาประวัติ
 
ห้องตรวจต่างๆ
 
 
4.
กรณีแพทย์ให้สำเนาประวัติ ยื่นเอกสารทั้งหมดที่เคาน์เตอร์เวชระเบียนนอก
เพื่อดำเนินการต่อไป
ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
 
 
 
     
 
หมายเหตุ : ในการขอประวัติ หากเป็นกรณีเร่งด่วน มีหนังสือ/จดหมาย/เอกสาร จากโรงพยาบาลอื่น จะได้รับการพิจารณาดำเนินการภายใน 1 วัน
 
     
 
 
 
โรงพยาบาล
1. กรณีผู้ป่วยมาขอถ่ายเอกสารข้อมูลประวัติในเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยตนเอง
เอกสารที่ต้องเตรียม :
    โรงพยาบาล  บัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
      โรงพยาบาล  ผู้ป่วยกรอกแบบฟอร์มใบเปิดเผยข้อมูลพร้อมลงชื่อ
 
  2. กรณีผู้ป่วยมิได้มาขอถ่ายเอกสารข้อมูลประวัติในเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยตนเอง โดยมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ให้แนบเอกสารดังต่อไปนี้
      โรงพยาบาล  มีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของข้อมูล
      โรงพยาบาล  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือผู้ป่วยเท่านั้น (กรณีไม่สามารถเขียนได้ ให้ใช้ลายนิ้วมือ โดยระบุนิ้ว และข้าง มาให้ชัดเจน)
      โรงพยาบาล  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มาขอรับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   
  3. กรณีที่ผู้ป่วยมิได้มาขอถ่ายเอกสารข้อมูลประวัติในเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยตนเอง โดยมอบหมายให้ญาติสานตรง ได้แก่
                    โรงพยาบาล  บุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือ บุตรบุญธรรม
                    โรงพยาบาล  คู่สมรส
                    โรงพยาบาล  บิดา หรือ มารดา
                    โรงพยาบาล  ผู้สืบสันดาน
                    โรงพยาบาล  พี่น้องร่วมบิดา-มารดา
 
    โรงพยาบาล  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อผู้ป่วยเท่านั้น (กรณีไม่สามารถเขียนได้ ให้ใช้ลายนิ้วมือ โดยระบุนิ้ว และข้าง มาให้ชัดเจน)
 
    โรงพยาบาล  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มาขอรับเอกสารแทน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 
    โรงพยาบาล  เอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ ได้แก่
 
                  โรงพยาบาล กรณีบุตร  ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน
 
                  โรงพยาบาล กรณีคู่สมรส  ใช้สำเนาทะเบียนสมรส
 
                  โรงพยาบาล กรณีบิดา-มารดา  ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน
 
                  โรงพยาบาล กรณีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา  ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน
 
***กรณีไม่มีเอกสารที่แสดงถึงความสัมพันธ์ได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของข้อมูลแนบมาด้วย (ดำเนินการตาม ข้อ 2)
   
โรงพยาบาล
 
ผู้รับบริการที่ประสงค์จะขอประวัติการรักษาพยาบาลเพื่อการรักษา ติดต่อ ศูนย์ BFC ชั้่น 1 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.00-11.00 น. โทร. 02-289-7986