การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ :  
      Narrative Medicine  
 
    โรงพยาบาล เรื่องเล่า ชาว รพจ. ฉบับปี 2554 : >>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
     
      โรงพยาบาลคุณธรรม สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  
 
           คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม สำนักการแพทย์ ปี 2557 >>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
           ที่มาของโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม >>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
           รูปกิจกรรม
 
 
              ** วันที่ 13 มิถุนายน 2557  องค์กรคุณภาพสู่โรงพยาบาลคุณธรรม
 
   
   
 
           การประชุมหน่วยงนนำร่องของกรุงเทพมหานครตามนโยบาย "องค์กรคุณธรรม"
 
   
   
   
 
           ประกาศนโยบายการสร้างเสริมอัตลักษณ์ สำนักการแพทย์ สู่โรงพยาบาลคุณธรรม ปี 2558 >>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
           โลโก้โรงพยาบาลคุณธรรม, โปสเตอร์อัตลักษณ์, Foot note, โลโก้อัตลักษณ์ >>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
      โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
 
    โรงพยาบาล ประกาศอัตลักษณ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ : รับผิดชอบ โปร่งใส ใส่ใจบริการ >>>
 
 
           มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม พระบรมราโชวาท ในหลวง รัชกาลที่ 9 :: >>>>ดูวิดิโอ
 
   
 
           สิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงาน โรงพยาบาลบางมูลนาก จ.พิจิตร
 
   
   
   
   
 
    โรงพยาบาล คลิปวิดีโอการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม .
 
 
            ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สู่โรงพยาบาลคุณธรรม : Part 1
 
 
            ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สู่โรงพยาบาลคุณธรรม : Part 2
 
 
            ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สู่โรงพยาบาลคุณธรรม : Part 3
 
 
            ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สู่โรงพยาบาลคุณธรรม : Part 4
 
 
            ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สู่โรงพยาบาลคุณธรรม : Part 5
 
   
   
   
 
    โรงพยาบาล การดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม ปี 2562.