การป้องกันการทุจริต โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ :  
      การดำเนินงานระดับกรุงเทพมหานคร  
   
   
   
   
 
    โรงพยาบาล การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (กรุงเทพมหานคร) :
 
   
   
   
   
 
    โรงพยาบาล การดำเนินงาน (สำนักงาน ก.ก.) ราชการใสสะอาด ประจำปี 2553
 
 
    โรงพยาบาล การดำเนินงาน (สำนักงาน ก.ก.) ราชการใสสะอาด ประจำปี 2556
 
   
     
      การดำเนินงานระดับโรงพยาบาลฯ