การบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ :  
      ระดับกรุงเทพมหานคร  
 
    โรงพยาบาล มาตรฐาน การกำหนดตำแหน่ง
 
 
    โรงพยาบาล สมรรถนะข้าราชการกรุงเทพมหานคร :
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
    โรงพยาบาล เงินเดือนและค่าตอบแทน >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล มาตรฐานการปรับขนาดกำลังคน >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล ผลงานทางวิชาการ >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล ข้อมูลสถิติกรอบอัตรากำลังและจำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานคร >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล แหล่งเรียนรู้ด้าน HR >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
     
      ระดับสำนักการแพทย์  
 
    โรงพยาบาล โครงสร้างสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล กรอบอัตรากำลังบุคลากรสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล เอกสารประเมินบุคคล (สำนักการแพทย์) :
 
   
   
 
 
 
    โรงพยาบาล เอกสารการเผยแพร่เกี่ยวกับการประเมินบุคคลทางวิชาการ (สำนักการแพทย์) :