ข่าวประชาสัมพันธ์ : การดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการภายหลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลใช้บังคับ ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
      Infographic ชุด ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร  
 
            ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ------ดู VDO
 
 
            ตอนที่ 2 การปฏิรูปประเทศ สู่อนาคตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ------ดู VDO
 
 
            ตอนที่ 3 การพัฒนาระบบราชการ ------ดู VDO
 
 
             ตอนที่ 4 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ------ดู VDO
 
 
             ตอนที่ 5 หน้าที่ของรัฐ------ดู VDO
 
 
             ตอนที่ 6 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 77 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ------ดู VDO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 
 
All User