การจัดการข้อร้องเรียน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ :  
      การดำเนินงาน :  
 
    โรงพยาบาล ขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการรับฟังและบริหารข้อคิดเห็น >>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล ความก้าวหน้าการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ต.ค. - ธ.ค. 2562 และ ม.ค. - มี.ค. 2563)  >>> อ่าน / ดาวน์โหลด