โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาล
    กลุ่มงานทางการแพทย์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 
 
                 
     โรงพยาบาล กลุ่มบริการทางการแพทย                 
 
             
 
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
โรงพยาบาล

 
 
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาล

 
 
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาล

 
 
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาล

 
 
 
             
 
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาล

 
 
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
โรงพยาบาล

 
 
กลุ่มงานจักษุวิทยา
โรงพยาบาล

 
 
กลุ่มงานจิตเวช
โรงพยาบาล

 
 
                 
 
 
 
 
 
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

 
 
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
โรงพยาบาล
 
 
                 
 
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาล
 
 
 
 
 
 
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
โรงพยาบาล
 
 
                 
 
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
โรงพยาบาล
 
 
กลุ่มงานเวชศาสตร์การกีฬา

 
 
     
                 
                 
                 
     โรงพยาบาล กลุ่มสนับสนุนทางการแพทย              
                 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล