กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :
  • ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  • ด้านการบริหาร
  • ด้านพัสดุครุภัณฑ
  • ด้านงบประมาณ
  • ด้านการป้องกันการทุจริต
  • ด้านการจัดการข้อร้องเรียน
  • ด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีเครือข่าย
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2528 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
   
   
   
   
   
   
 
    โรงพยาบาล ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2539
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
    โรงพยาบาล ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยการเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ.2538
 
   
 
 
 
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2516 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติเครื่องแบบและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัตป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฝ่ายพัสดุ) >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2562 (ฝ่ายพัสดุ) >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
   
   
   
 
    โรงพยาบาล ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2555
 
 
    โรงพยาบาล ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล พ.ศ.2555
 
 
    โรงพยาบาล ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล พ.ศ.2552
 
 
 
 
    โรงพยาบาล ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโรงพยาบาล พ.ศ.2555
 
   
   
 
 
   
 
 
   
   
   
 
    โรงพยาบาล ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2550
 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2) >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
   
 
    โรงพยาบาล ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
 
   
 
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด
 
 
    โรงพยาบาล พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ >>>>> อ่าน / ดาวน์โหลด