การปฏิบัติงานของอายุรแพทย์ กลุ่มงานอายุรกรรม
   
 

สาขาอายุรศาสตร์  เป็นสาขาที่สำคัญและเป็นรากฐานของวิชาการทางการแพทย์ เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่ครอบคลุมวิทยาการแพทย์ทั้งในด้านกว้างและด้านลึก อีกทั้งโรคทางอายุรศาสตร์

  ก็มีความหลากหลายทั้งในด้านความชุก  ความรุนแรง  ความสลับซับซ้อนหลากหลายสาขา  และความรีบด่วนในการตัดสินใจการรักษา  นอกจากนี้ยังเป็นวิชาที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการ
  อย่างรวดเร็ว  ซึ่งล้วนท้าทายความรู้ความสามารถของอายุรแพทย์ในการให้การวินิจฉัยการดูแลรักษา  การพยากรณ์โรค  และการติดตามความรู้ความก้าวหน้าให้ทัน  อายุรแพทย์ต้องมี
  ความรู้  ความชำนาญเฉพาะทาง  มีเจตคติ  คุณธรรมและจริยธรรมที่ดี  และยังมีคุณสมบัติอื่นๆ หลายด้าน  ตลอดจนต้องเป็นผู้ที่รู้ข้อจำกัดของตนเอง  และมีความสามารถในการเรียนรู้
  อย่างต่อเนื่อง  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จึงให้มีการฝึกแพทย์ฝึกหัด (intern) สาขาอายุรศาสตร์  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่วางไว้ได้
   
 
วัตถุประสงค์
  แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัดสาขาอายุรศาสตร์  จะมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถตามราชวิทยาลัยอายุรแพทย์  ดังนี้
 
มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย  ญาติ  ผู้ร่วมงาน  เพื่อนร่วมวิชาชีพ  และชุมชน
   
ปฏิบัติตามข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
   
มีความคิดตามหลักวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างความรู้ใหม่และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   
มีความสนใจใฝ่รู้และขวนขวายหาความรู้ความชำนาญเพิ่มเติมอยู่เป็นนิจ สามารถเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองและจากการปฏิบัติ
   
มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการสาขาอายุรศาสตร์อย่างรอบด้าน สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและสังคมได้ดี
   
มีทักษะในการซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วย ทำหัตถการทางอายุรศาสตร์ทั่วไป คิดสังเคราะห์ และวางแผนการดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม
   
วินิจฉัย บำบัดรักษา รวมทั้งป้องกันโรคหรือภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
   
บันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์และสม่ำเสมอ
   
มีทักษะที่ดีในการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติหรือผู้ร่วมงาน
   
เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่แพทย์และบุคลากรอื่นที่อยู่ในทีมสุขภาพ ปฏิบัติงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
   
รู้ขอบเขตและขีดความสามารถของตนเองและปรึกษาผู้อื่นตามความเหมาะสม สามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้เอง โดยเฉพาะการใช้ระบบเวชสารสนเทศ
   
มีความรู้และสามารถดำเนินการวิจัยได้
   
เข้าใจและทำงานเข้ากับระบบการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศได้ดี มีความตระหนักในการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม
   
มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
  ( 1 )   สามารถนำเสนอประวัติผู้ป่วยและอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
  ( 2 )   สามารถให้ความรู้  คำแนะนำแก่ผู้ป่วย  ญาติ  และชุมชน
  ( 3 )   สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์  นักศึกษาแพทย์  และบุคลากรทางการแพทย์
  ( 4 )   มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหาร  มีความรู้ในการวางแผนและบริหาร  เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยอายุรศาสตร์เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ
           ร่วมประสานงานกับบุคลากรต่างๆ  เพื่อพัฒนาการศึกษาทางการแพทย์  การสาธารณสุข  การป้องกันโรค  การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ  และกิจกรรมทางวิชาการ
           อื่นๆ  เช่น  สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
   
   
   
     
     
  กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  ชั้น 11 (สำนักงานเลขานุการทางการแพทย์)  อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
 
02-289-7498