หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้  
 
1.  งานบริการวิสัญญี ประกอบด้วย :
      1.1  ในห้องผ่าตัด
             ประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนให้การระงับความรู้สึก
             ให้การระงับความรู้สึกผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด ทั้งในส่วนของการระงับความรู้สึกทั่วร่างกายและการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน
                 รวมถึงให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ผู้ป่วยได้รับการระงับความรู้สึก
             ให้การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด และส่งผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วยเมื่อสัญญาณชีพคงตัวแล้ว
      1.2  นอกห้องผ่าตัด
             ให้ยาระงับปวดหลังผ่าตัด
             ให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤต ในกรณีใส่ท่อช่วยหายใจยาก
             เปิดเส้นให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ หรือเปิดเส้นหลอดเลือดแดง แล้วแต่กรณี
   
2.  งานบริการส่วนรวม
      ร่วมให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในกรณีท่อช่วยหายใจเปิดเส้นให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
      หรือเปิดเส้นหลอดเลือดแดงในผู้ป่วยวิกฤต
           
 
   
 
   
แพทย์หญิงพัชร์จิรา  เจียรณิชานันท์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงาน

   
   
   
นายแพทย์ไกรฤกษ์ สินธวานุรักษ์
วิสัญญีแพทย์
   
แพทย์หญิงรุศนา ทหราวานิช
วิสัญญีแพทย์
   
แพทย์หญิงสุกัญญา พงษ์ฤกษ์ดี
วิสัญญีแพทย์
   
แพทย์หญิงทิพย์กัญญา คงคานนท์
วิสัญญีแพทย์
   
แพทย์หญิงฉันท์พิชชา คำเฉย
วิสัญญีแพทย์
   
แพทย์หญิงคณิตา โฆษิตานุฤทธิ์
วิสัญญีแพทย์
   
นายแพทย์ปฏิพัทธ์ คำเฉย
วิสัญญีแพทย์
   
แพทย์หญิงอติรัตน์ พรหมาสา
วิสัญญีแพทย์
       
       
 
   
     
  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  ชั้น 6  อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
 
02-289-7266