ตารางปฏิบัติงานหน่วยงานต่าง ๆ
    อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี     อาคารอนุสรณ์ 20 ปี  
  ชั้น B ศูนย์สลายนิ่วและส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ - ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ชั้น 1  กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน
  ชั้น B  เอกซเรย์
       - ปรึกษาก่อนเจาะเลือดหาเชื้อ HIV
  ชั้น 1  ห้องฉีดยา - ทำแผล
       - บริการปรึกษาสุขภาพพิเศษ
  ชั้น 1  คลินิกนอกเวลาราชการ
       - คลินิกรักษ์เพื่อน
  ชั้น 1  คลินิกเบิกจ่ายตรง
       - PrEP
  ชั้น 1  ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก
       - Stay safe
  ชั้น 1  ห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการ)
       - บริการส่งเสริมสุขภาพ
  ชั้น 1  คลินิกครอบครัวสมานฉันท์ (OSCC) กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน
       - แพทย์ทางเลือกด้วยการฝังเข็มในผู้สูงอายุ
 
  ชั้น 2  ศูนย์รับผู้ป่วยใน  
       - คลินิกฟ้าใส (อดบุหรี่)  
 
  ชั้น 2  ห้องตรวจจิตเวช  
ชั้น 2  ห้องตรวจอายุรกรรม  
 
  ชั้น 2  ห้องตรวจศัลยกรรม  
ชั้น 5  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ฝังเข็ม)  
 
  ชั้น 2  ห้องผ่าตัดเล็ก        
 
  ชั้น 2  ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ     อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู  
 
  ชั้น 2  คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ  
ชั้น 1  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู (คลินิกกายภาพบำบัด)  
 
  ชั้น 3  ห้องตรวจนรีเวชกรรม        
 
  ชั้น 3  วางแผนครอบครัว     อาคารเวชศาสตร์การกีฬา  
 
  ชั้น 3  ห้องฝากครรภ์  
ชั้น 1  กลุ่มงานเวชศาสตร์การกีฬา  
 
  ชั้น 3  ห้องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง (อัลตราซาวด์)        
 
  ชั้น 3  ห้องตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป     อาคารศูนย์ผู้สูงอายุ  
 
  ชั้น 3  ห้องตรวจกุมารเวชกรรม  
ชั้น 2  ศูนย์ผู้สูงอายุ  
 
  ชั้น 3  ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษ ชั้น 3        
 
  ชั้น 4  ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษ ชั้น 4        
 
  ชั้น 4  ห้องตรวจ หู คอ จมูก        
 
  ชั้น 4  ห้องตรวจจักษุ (ตรวจตา)        
 
  ชั้น 4  ห้องตรวจทันตกรรม        
 
  ชั้น 4  ห้องตรวจประกันสุขภาพ        
 
  ชั้น 5  หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร (เฉพาะผู้ป่วยนัด)        
 
  ชั้น 5  หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจและปอด (เฉพาะผู้ป่วยนัด)        
 
  ชั้น 5  ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด        
 
  ชั้น 7  ศูนย์โรคหัวใจ        
 
  ชั้น 8  ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร (BMEC)        
 
  ชั้น 8  คลินิกเวชศาสตร์ผู้สูงอาย        
      ชั้น 13  ศูนย์นมแม่        
             
             
     
  หน้าหลัก ติดต่อเรา
   
    โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
    เลขที่ 8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
    เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
    10120
   
   
 0 2289 7000