รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ เข้าศึกษาอบรมโครงการพยาบาลผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชกรรม รุ่นที่ 1 - 4 ประจำปี 2565
     
   ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าศึกษาอบรมในโครงการอบรมพยาบาลผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
  (BMEC  Nurse  training  course) หลักสูตร 3 เดือน  รุ่นที่ 1 - 4  ประจำปี 2565
     
     
 


  หลักสูตรการเรียนพยาบาลผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (BMEC  Nurse  training  course)
     
     
 


  อัตราค่าฝึกอบรมพยาบาลผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช หลักสูตร 3 เดือน ประจำปี 2565
     
     
 


  โครงการ "การเพิ่มศักยภาพศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องเป็นสถานฝึกอบรมพยาบาล
  ด้านผ่าตัดผ่านกล้อง (BMEC  Nurse  training  course)
     
 


  **แนวทางการรับนักศึกษา/บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เข้าฝึกอบรม - มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 **