โรคอุบัติใหม่
|
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมรับสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่
 
Google

      
  • แนวทางปฏิบัติสำคัญเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม
  • คู่มือ
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    ข้อมูลย้อนหลัง-ปัจจุบัน  
      โรคอุบัติใหม่  
       
       
         e-service  
         โรคอุบัติใหม่  เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
         โรคอุบัติใหม่  ระบบงานสารบรรณ  
         โรคอุบัติใหม่  ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
         โรคอุบัติใหม่  ตรวจสอบข่าวการระบาด  
 
โรคอุบัติใหม่
       
         
     Link        
 
องค์การอนามัยโลก

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา

กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
       
         
         
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
บริหารโดย คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
www.ckphosp.go.th  | ccharoenkrung@hotmail.com