|
 
  วิสัยทัศน์ | พันธกิจ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
 
      โรงพยาบาล โรงพยาบาล
 
Google
 
 

 
 
โรงพยาบาล

วิสัยทัศน์ :
 
เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิขั้นสูงชั้นนำที่สำคัญของประเทศ และมู่งมั่นสู่การเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่มีคุณธรรม
 
ด้วยมาตรฐานระดับสากล
     
 
พันธกิจ :
 
เป็นโรงพยาบาลภาครัฐที่ให้การรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูงที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ  ให้บริการด้วยความใส่ใจ 
 
บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเอื้ออาทร มีความปลอดภัย  มีธรรมาภิบาล  และมีประสิทธิภาพ 
 
มีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาโรค  มีการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ