โรงพยาบาล

 
  โรงพยาบาล  
     
 
|
 
  ระบบนัดตรวจคลินิกประกันสังคมออนไลน์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
 
      โรงพยาบาล
Google
 
 

 
 
  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดให้บริการทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ด้วยระบบนัดตรวจล่วงหน้า โดยมีเงื่อนไขการใช้บริการดังนี้    
           -  ท่านต้องเป็นผู้ประกันตนของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ    
           -  ท่านต้องทำการนัดตรวจล่วงหน้าก่อนวันที่จะมาตรวจรักษาจริง 1 วัน นัดผ่านระบบได้ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.    
           -  การนัดตรวจล่วงหน้าตามระบบนี้ใช้เฉพาะการตรวจที่คลินิกประกันสังคม ชั้น 4 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น    
           -  ผู้ประกันตนที่ทำการนัดล่วงหน้าแล้ว ไม่ต้องยื่นบัตรที่ชั้น 2 ให้มาติดต่อที่คลินิกประกันสังคม ชั้น 4 ได้เลย    
       
  ระบบนัดตรวจล่วงหน้า มีด้วยกัน 2 ช่องทาง ได้แก่    
           ช่องทางที่ 1 : นัดตรวจล่วงหน้าผ่านระบบ Hot Line โดยมีขั้นตอนการให้บริการดังนี้    
           1)  ติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-2289-7214 เพื่อนัดวันเวลาที่ท่านต้องการตรวจ    
           2)  แจ้งข้อมูลของท่านกับเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้    
           ช่องทางที่ 2 : นัดตรวจล่วงหน้าผ่านระบบนัดตรวจ Online ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์    
           ด้วยการลงทะเบียนในระบบนัดตรวจ Online ของคลินิกประกันสังคม ด้วยการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดที่ระบุไว้    
       
  หมายเหตุ :       
           -  โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเรียบร้อย    
           - กรณีที่คลินิกประกันสังคมไม่สามารถให้บริการตรวจรักษาตามวันเวลาที่ท่านระบุไว้ในระบบนัดตรวจ Online ได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตอบกลับให้ท่านรับทราบทาง e-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับที่ท่านได้แจ้งไว้
       
       
       
โรงพยาบาล         โรงพยาบาล