|     หน่วยงานระดับกลุ่มงาน  : กลุ่มงานพยาธิวิทยา
 
Google

     กลุ่มบริการทางการแพทย์ :  
    : กลุ่มงานอายุรกรรม  
    : กลุ่มงานออร์โธปิดิกส  
    : กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม  
    : กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  
    : กลุ่มงานศัลยกรรม  
    : กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ  
    : กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก  
    : กลุ่มงานจักษุวิทยา  
    : กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  
    : กลุ่มงานทันตกรรม  
    : กลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  
    : กลุ่มงานพยาธิวิทยา  
    : กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู  
    : กลุ่มงานจิตเวช  
    : กลุ่มงานเภสัชกรรม  
    : กลุ่มงานธนาคารเลือด  
    : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  
    : กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน  
    : กลุ่มงานรังสีวิทยา  
    : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
    : กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
    : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ  
    : กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย  
    : กลุ่มงานแพทยศาสตรศึกษา  
     
     
     
     
     
โรงพยาบาล  
   
   
   
   
   
   
   
โรงพยาบาล  
 
โรงพยาบาล
 
 
โรงพยาบาล
 
 
   
 
   
       
 
   
   
โรงพยาบาล  
 
  ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานพยาธิวิทยา ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี